HOME ⁄ 推薦機関 ⁄ 関西大学イノベーション創生センター

推薦機関

支援機関名
関西大学イノベーション創生センター
WEBサイトURL

http://www.kansai-u.ac.jp/renkei/innovation/index.html

支援内容
  • 関西大学ビジネスプラン・コンペティション
担当部署
06-6368-1250
住所
吹田市山手町3-3-35
吹田市山手町3-3-35